ដាច់​ភ្លើង​ក្នុង​ផ្សារ​តាកែវ​៣​ថ្ងៃ ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវករ​បាត់បង់​ចំណូល​មិនបាន​លក់ដូរ ខណៈ​ម្ចាស់​ទទួល​ដេញ​ភាស៊ី​ផ្សារ​តាកែវ មិន​អើពើ​ – CEN