ថ្ងៃនេះ ពុំ​រក​ឃេី​ញ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី​ទេ​ – CEN