ចុះ​សម្របសម្រួល​ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ តវ៉ា​ដីធ្លី​មកពី​ព្រះវិហារ ដែរ​មានទំនាស់ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​មេត្រីភាព លើ​ផ្ទៃដី ៣០២៥ ហិច​តា – CEN