បុគ្គលិក​សុខាភិបាល រួមទាំង​មន្ត្រី​កិច្ចសន្យា​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវធ្វើ​ការងារ​របស់​ខ្លួន ប្រកបដោយ​គណនេយ្យភាព និង​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ ចំពោះ​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត – CEN