អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​លើសលុប​របស់​កន្ទួតព្រៃ ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN