អង្គការ​អភិវឌ្ឍ​ន៌​ឧស្សាហកម្ម​សហប្រជាជាតិ​ហៅ​កាត់​ថា​ UNIDO បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​អង្កេត​ពី​ផលប៉ះពាល់​ទៅលើ​វិស័យ​ឯកជន ដោយសារ​មេរោគ​ឆ្លង ​Covid-19 – CEN