កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិកា​រុ សម្របសម្រួល​អន្តររដ្ឋាភិបាល រវាង​ចិន​និង​កម្ពុជា លើក​ទី​៥ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​យ៉ាង​ជោគជ័យ​ – CEN