ចំណតរថយន្តក្រោមដី នៅក្រោមសួនមិត្តភាពកម្ពុជាថៃផ្ទុករថយន្តបានជាង 300 គ្រឿង សាងសង់បានរួចរាល់ – CEN