កសិករ​ចាប់អារម្មណ៍ ពី​ការចិញ្ចឹម​មាន់ តាមបែប​បច្ចេកទេស កាន់តែច្រើន​គ្នា នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN