កម្ពុជា ចិន ជំរុញ​ការទូទាត់​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់​យ៉​ន់​ចំពោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ – CEN