ផ្សព្វផ្សាយ​ការអនុវត្ត​វិធាន​សុវត្ថិភាព​ទេសចរណ៍​ទាំង​៦ ដល់​អាជីវករ​និង​ប្រតិបត្តិ​ករ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN