អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ ៖ ដាច់ខាត មិន​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​លក់ដូរ​អនាធិបតេយ្យ​លើផ្លូវ និង​ចំណីផ្លូវ ទីសាធារណៈ ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ​បន្តទៀត​ទេ​ – CEN