តោះ​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា 5G ដែល​ក្រុមហ៊ុន Airbus និង M1 កំពុង​សាកល្បង​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​បង្ហោះ​ដ្រូ​ន​នៅ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN