ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា គូសបញ្ជាក់​ពី​ការគាំទ្រ​ចំពោះ “​វិថី​សូត្រ​សុខភាព​” របស់​ប្រទេស​ចិន​ – CEN