មិន​ចង់​ជឿថា បេក្ខភាព វង្ស ថា​ណាន់ ធ្លាក់​ចេញពី ​Theater Round ជុំ​ទី​២ – CEN