ស្ថាន​តំណាង​កម្ពុជា​នៅ​វៀតណាម រៀបចំ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​ដល់​ស្ត្រី​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​ដោយ​ការជួញដូរ​ទៅ​ប្រទេស​ចង់​ចំនួន​៤​នាក់ – CEN