តាំងពិព័រណ៍​បង្ហាញ​ពេលវេលា​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ នៃ​ថ្ងៃទី​២០​មិថុនា មាន​រូបភាព​ចំនួន​១០៧​សន្លឹក​, រូបគំនូរ​ចំនួន​៣៦​ផ្ទាំង និង​ផែនទី​ចំនួន​៦​ផ្ទាំង នៅក្នុង «​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កោះ​ថ្ម​» – CEN