អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ និង​ងាយ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ , ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ទូទាំងប្រទេសចំនួន ៥៦៧.៥០៥ គ្រួសារ – CEN