រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ផ្សារ​ចុង​សប្ដាហ៍ ដើម្បី​លក់​បន្លែ​សុវត្ថិភាព​និង​ផលិតផល​ក្នុង​ខេត្ត​ – CEN