លោក ស្រ៊ុន ពៅ​៖ សព្វថ្ងៃ ការចិញ្ចឹម​ជ្រូក​ក្នុងស្រុក អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​បានជា​មធ្យម​ប្រមាណ ៥០០០​ទៅ ៦០០០​ក្បាល ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ – CEN