ការជះឥទ្ធិពល​អវិជ្ជមាន ពី​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ធ្វើឱ្យ​ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា ទៅ​វៀតណាម​ធ្លាក់ចុះ ១៥% នៅ​ឆ្នាំនេះ​ – CEN