វិស័យ​សកម្មភាព​មីន​នៅ​កម្ពុជា បាន​ឈានដល់​របត់​មួយ នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់ និង​ការអភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ – CEN