ចង់​នៅ​ក្មេង​ជានិច្ច និង​មាន​ស្បែក​ស្អាត ចូរ​អនុវត្ត​ទម្លាប់​ទាំងនេះ​ – CEN