រកឃើញ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ម្នាក់​ថ្មី​ទៀត លើ​បុរស​មាន​អាយុ​៦៦​ឆ្នាំ មកពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN