ការទិញ​ទំនិញ​នៅ​ផ្សារ​ធំថ្មី ៩០% ចាយប្រាក់​រៀល ច្រើនជាង​ដុល្លារ ព្រោះ​ងាយស្រួល​ជាង​ – CEN