ភាព​ចង្អៀត​ណែន​ក្នុង​ពន្ធនាគារ ជះឥទ្ធិពល​អវិជ្ជមាន​លើ​ការការពារ​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​ពន្ធនាគារ – CEN