តម្រង់ទិស​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ក្នុង​ខេត្តស្វាយរៀង ដើម្បី​បង្កើត ជំរុញ និង​ធ្វើឱ្យមាន​ចីរភាព ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​តាមបែប​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ – CEN