កម្ពុជា​បាន​លក់​ឥណទាន​កាបូន ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ស្ម័គ្រ​ចិត្តបាន​ថវិកា ១១,៦ លាន​ដុល្លារ ​រហូតមក​ទល់នឹង​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ – CEN