នៅតាម​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹមសត្វ​គោ និង​តាម​គ្រួសារ បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ មិន​ប៉ះពាល់​ទាំងស្រុង​នោះទេ នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង​ – CEN