កម្ពុជា​ទទួលបាន​ទឹកប្រាក់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​ជាង​២០​លាន​ដុល្លារ តាមរយៈ​មូលនិធិ​ពិសេស ក្នុង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​ – CEN