រដ្ឋមន្ត្រី​ការងារ ស្នើ​ឲ្យ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ការទាមទារ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​កម្មករនិយោជិត និង​ចាត់វិធានការ​ចំពោះ​ជន​ទាំងឡាយណា ដែលមាន​ចេតនា​ក្នុងការ​ញុះញង់​បង្កបញ្ហា​ដល់​សង្គម​ – CEN