​ឥណ្ឌា​ផ្អាក​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជំនួញ​ជាមួយ​ចិន ក្រោយ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​ព្រំដែន​ – CEN