អាហារ​ធម្មជាតិ​ទាំងនេះ​ជួយ​ការពារ​កុំ​ឲ្យ​សក់​ជ្រុះ​ – CEN