ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​ចន្ទ្រា​ – CEN