មុននឹង​ទាញយក​កម្មវិធី​ណាមួយ​មក​ប្រើ ប្រយ័ត្ន​ប៉ះចំ​មេរោគ​ – CEN