ទីបំផុត ផ្ទះ​សសរ​១០០ ត្រូវបានធ្វើ​ការរុះរើ ហើយ​យកទៅ​សាងសង់​ឡើងវិញ នៅ​វត្ត​រកា​កណ្តាល​ – CEN