ការ​ក្រេី​ន​រំលឹក​ពី​កិច្ចការពារ និង​ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN