ក្រុមហ៊ុន Apple នឹង​បិទ​ហាង ១៤​ បន្ថែមទៀត​នៅ​អា​មេ​រិច ដោយសារ​បញ្ហា COVID-19 – CEN