ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ កំពុង​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ អំពី​យន្តការ​គ្រប់គ្រង និង​ដំណើរការ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ ចុះបញ្ជី​អុីនធឺណិត​ – CEN