អង្គរ​ជា​ដួងព្រលឹង​ជាតិ មិន​អនុញ្ញាតឱ្យ​បុគ្គល ឬ​គណបក្សនយោបាយ​ណា យក​រូបភាព​អង្គរ​ដើម្បី​កេងចំណេញ​នយោបាយ​ឡើយ​ – CEN