លោក​ហ៊ុន ជា ប្រកាស​ជួប​តតាំង​ជាមួយនឹង​បុគ្គល​ឈ្មោះ ធាន វុទ្ធី ដែល​តាំងខ្លួន​ជា​ព្រះ​ចក្រ​វា​ឡ – CEN