ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​៩​នាក់​ថ្មី ជាការ​នាំចូល​ពី​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ – CEN