រកឃើញ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ពីរ​នាក់ ទៀត មកពី​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN