ក្រសួងយុត្តិធម៌ និង​មេធាវី គី តិច ចុះ​ពិនិត្យ​សិក្សា​ស្វែងយល់ អំពី​ករណី​ទំនាស់​ដីធ្លី បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ រវាង​ឧកញ៉ា សង ថន នៅ​ស្រុក​គាស់ក្រឡ – CEN