វិស័យ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា កំពុង​ទទួលរង​ឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំង ពី​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN