ទូត​ជប៉ុន​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​សាធារណការ ពិភាក្សា​អំពី​ផលប៉ះពាល់ នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ​-១៩ ទាក់ទង​នឹង​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ជំនួយ អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN