អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​៖ នឹងមាន​អ្នកចូលរួម​ប្រតិបត្តិ​ធម្ម​យា​ត្រ​ហា​ជ្ជី​មិន​លើសពី​១០០០​នាក់​នា​ឆ្នាំនេះ​ – CEN