មិត្ត​ហ្វូ​ន​និង​ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា ស្តីអំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល​ – CEN