វិធី​សាម​ញ្ញាៗ តែមាន​ប្រសិទ្ធភាព​បំបាត់​ស្នាម​ជ្រួញ​កន្ទុយភ្នែក​ – CEN