អាសូរ​ណាស់​ស្ត្រី​ម្នាក់​សង្ស័យ​ខ្យល់គរ​ស្លាប់​នៅក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ – CEN